Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Osina 62, 72-221 Osina

 

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.opsosina.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inne organy. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.
b) nieproporcjonalne obciążenie.
 
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Walkarz, adres poczty elektronicznej usc@osina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508499549. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Urzędu Gminy Osina jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie dworca PKP. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych, w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest od głównej ulicy w miejscowości Osina. Przed schodami do wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. W przypadku pozostałych pięter brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Chcąc załatwić sprawę z pracownikami pracującymi na piętrze można udać się do pokoju nr 14, w którym pracownik zawiadomi innego, merytorycznego pracownika. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, które ułatwia odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Urzędzie Gminy Osina udostępnia się usługi pozwalające na komunikowanie się, tj. możliwość skorzystania z poczty elektronicznej i przesyłanie wiadomości na adres ug@osina.pl lub możliwość przesyłania faksów na nr 91 39 103 90. Osoby uprawnione posiadają także dostęp do świadczenia usługi tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Osoba uprawniona, by skorzystać ze świadczenia usług tłumacza zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Osina (pok. Nr 9), pisemnie na adres Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub elektronicznie na adres ug@osina.pl Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach z Urzędem Gminy Osina osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej i innych jednostkach, o których mowa w ustawie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 535
Utworzono dnia: 25.03.2021

Historia publikacji

 • 26.03.2021 11:54, Administrator
  Usunięcie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • 26.03.2021 11:52, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • 25.03.2021 14:36, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności